Regulamin

Ogólne Warunki Najmu

Ogólne Warunki Najmu określają szczegółowe zasady i warunki najmu samochodów.
Wynajmujący – OSEK RENT A CAR. z o.o., Ul. Ordona 20/101, 40-164 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000265987, REGON: 240403456, NIP: 9542571703: o kapitale zakładowym 3 150 000 PLN.

Najemca – Strona umowy wynajmu samochodu zawartej z Wynajmującym. Najemcą może być osoba fizyczna lub prawna.

Użytkownik – określa wyłącznie osobę fizyczną, która jednocześnie jest Najemcą lub została pisemnie upoważniona przez Najemcę do użytkowania wynajętego samochodu i została zaakceptowana przez Wynajmującego.

§ 1 NAJEMCA/UŻYTKOWNIK:

 1. Osoba, która ukończyła 19 lat i przynajmniej od roku posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) honorowane na terenie RP – w przypadku wynajmu samochodów z grup A,B,C, D i K.
 2. Osoba, która ukończyła 21 lat i przynajmniej od dwóch lat posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) honorowane na terenie RP – w przypadku wynajmu samochodów z pozostałych grup.
 3. Posiada ważny dowód osobisty lub paszport w przypadku obywateli krajów UE.
 4. Posiada ważny paszport w przypadku obywateli krajów z poza Unii Europejskiej.
 5. Wszystkie powyższe wymogi muszą być spełnione przez cały czas trwania umowy wynajmu. W przypadku, gdy jakikolwiek z wymaganych dokumentów (prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty) stracą ważność w trakcie trwania umowy Wynajmujący może wypowiedzieć umowie w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
 6. Najemca może upoważnić do korzystania z samochodu innego Użytkownika jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Jeśli najemca jest osobą prawną musi wskazać Użytkownika – osobę fizyczną, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.
 8. Każdy Użytkownik wskazany przez Najemce musi zostać zaakceptowany przez Wynajmującego.
 9. W przypadku odwołania upoważnienia przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do odebrania pojazdu odwołanemu Użytkownikowi i poinformowania o tym fakcie Wynajmującego.
 10. Użytkownikiem wynajętego samochodu mogą być jedynie osoby wymienione na umowie wynajmu w rubryce “Kierowca 1” i “Kierowca 2”
 11. Najemca jest zobowiązany do zapoznania upoważnionego Użytkownika w obowiązkach wynikających z użytkowania samochodu oraz z treścią Ogólnych Warunkach Najmu
 12. Najemca potwierdza, iż dane które podał do umowy oraz dane upoważnionych Użytkowników są prawdziwe i aktualne.

§ 2 WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

 1. Wynajmujący wydaje Najemcy samochodów sprawny w dobrym stanie technicznym, bez wad, usterek i awarii wpływających na użytkowanie samochodu.
 2. Wynajmujący razem z Najemcą wykonują oględzin samochodu przed jego wydaniem i wszelkie uwagi powinny być zgłoszone przed wydaniem pojazdu i opisane w protokole przekazania samochodu. W przeciwnym razem Najemca oświadcza, iż samochód jest wolny od wad i usterek.
 3. Najemcy zostaje wydany jeden komplet kluczy oraz komplet dokumentów i jest zobowiązany do ich zwrotu po zakończeniu umowy najmu.
 4. Samochód powinien zostać zwrócony w takim samym stanie, z takimi samymi dokumentami i wyposażeniem w jakim został odebrany przez Najemcę.
 5. Najemca otrzymuje samochód z pełnym zbiornikiem paliwa – jeżeli stan paliwa byłby inny musi być to opisane w umowie wynajmu. Samochód powinien zostać zwrócony przez Najemcę z takim samym stanie paliwa jak podczas wydania samochodu. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata w wysokości 15 PLN netto za każdy brakujący litr paliwa*. Najemca wyraża zgodę na dotankowanie samochodu bez jego obecności.

*Nie dotyczy w przypadku wykupienia opcji paliwowej.

 1. Najemca otrzymuje samochód z kompletnym wyposażeniem i z takim musi zostać zwrócony
 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania podczas wynajmu samochodu kompletu dokumentów (prawo jazdy oraz dowód osobisty lub paszport) oraz kartę kredytową/debetową.
 3. Podczas zwrotu samochodu musi być on na tyle czysty, aby móc jednoznacznie ocenić jego stan (ewentualne zarysowania, uszkodzenia itp), w przeciwnym razie Najemca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wynajmującego jednostronnego protokołu zwrotu samochodu bez udziału Najemcy po umyciu samochodu ze skutkami dla Najemcy
 4. Najem samochodu rozpoczyna się od daty i w miejscu określonym w Umowie Wynajmu
 5. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu w miejscu i o czasie określonym w Umowie Wynajmu. W przypadku, gdy Najemca zwróci samochód w innym miejscu niż wcześniej ustalone bez pisemnej akceptacji Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami odbioru samochodu
 6. Jeżeli Najemca będzie chciał zwrócić samochód w innym miejscu niż początkowo(przy podpisywaniu umowy) lokalizacja i czas zwrotu musi być zaakceptowana przez Wynajmującego i możliwe jest wyłącznie za dodatkową opłatą ustaloną przez Wynajmującego.
 7. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za samochód, aż do momentu jego faktycznego odbioru przez Wynajmującego(odbioru kluczyków, dokumentów, polisy oraz samochodu), w przypadku zwrotu samochodu w innym miejscu i/lub czasie bez akceptacji Wynajmującego
 8. Najemca może dokonać zwrotu samochodu bez udziału Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do pozostawienia samochodu we wskazanym przez Wynajmującego miejscu oraz wrzucenia kluczyków od samochodu i pozostałych dokumentów przekazanych podczas wynajmu do Wrzutni kluczyków i dokumentów. Najemca wyraża wówczas zgodę na dokonanie oględzin samochodu bez jego obecności i sporządzenie przez Wynajmującego jednostronnego protokołu odebrania samochodu ze skutkami dla Najemcy. Najemca ponosi odpowiedzialność za samochód, aż do faktycznego odbioru kluczy i dokumentów z :wrzutni kluczyków i dokumentów oraz samochodu przez Wynajmującego, poprzez sporządzenie jednostronnego protokołu odebrania samochodu
 9. Opóźnienie Najemcy w zwrocie samochodu do dwóch godzin nie powoduje doliczenia opłaty za następną dobę
 10. Przedłużenie okresu wynajmu powyżej 2 godzin musi być zgłoszone w formie pisemnej do Wynajmującego przynajmniej 24 godzin przed końcem trwania umowy i bezwzględnie wymaga akceptacji Wynajmującego. Nie zgłoszenie w formie pisemnej chęci przedłużenia samochodu o 2 godziny, przynajmniej 24 godziny przed końcem trwania umowy powoduje konieczność zapłaty przez Najemcę za okres, w którym korzystał on z samochodu, kwota ta będzie powiększona o karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości czynszu z jednodniowego przedziału cenowego dla każdego dnia najmu oraz grupy samochodu, którą użytkuje.
 11. Jeżeli wynajem zostanie przedłużony na okres dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest, aby Najemca dokonał przedłużenia i płatności w oddziale Wynajmującego.
 12. Nie zwrócenie pojazdu w terminie 12 godzin od zakończenia umowy taktowane jest jako KRADZIEŻ SAMOCHODU i powoduje zgłoszenie kradzieży na Policji.
 13. W przypadku bezumownego korzystania samochodu, po zakończeniu umowy wynajmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu wynajmu za okres, w którym korzystał on z samochodu(koszt za dobę z przedziału 1 doba), kwota ta będzie powiększona o karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości czynszu z jednodniowego przedziału cenowego dla każdego dnia najmu oraz grupy samochodu, którą użytkuje.
 14. Samowolne i bezumowne przedłużenie wynajmu powoduje wygaśnięcie pełnego ubezpieczenia (o ile zostało wykupione) oraz ochrony ubezpieczeniowej z tytułu polisy Auto Casco.
 15. Zakończenie umowy następuje w momencie uzyskania przez Wynajmującego dokumentów, kluczy, sprawdzenia pojazdu oraz sporządzenia protokołu odebrania samochodu (dwustronnego lub jednostronnego), w którym wpisana będzie data i godzina odbioru samochodu i zakończenia umowy.

§ 3 OPŁATY

 1. Czynsz za najem samochodu naliczany jest dobowo.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały czas trwania umowy, chyba, że strony ustalą inaczej.
 3. Opłata za dobę naliczana jest za każde rozpoczęte 24 godziny licząc od godziny wskazanej na Umowie Wynajmu.
 4. Najemca wpłaca również kaucję za wynajem .
 5. Kaucja wpłacona odblokowywana jest do 14 dni od zwrotu samochodu
 6. Najemca akceptuje, iż wpłacona kaucja może zostać zaliczona na poczet kar umownych, w wyniku uszkodzenia samochodu, kradzieży, braku kluczyków, dokumentów itp. wynikających z niniejszej umowy oraz należności z tytułu czynszu za wynajem samochodu.
 7. Najemca wyraża zgodę na pobranie kaucji w związku z karami umownymi, nie dotrzymaniem warunków umowy wynajmu, nie uregulowaniem płatności za wynajem i innych zaległości względem Wynajmującego.
 8. Umowa wynajmu może zostać wypowiedziana przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 24 godzinnej zwłoki Najemcy z zapłatą czynszu za wynajem oraz bezskutecznym wezwaniu Najemcy do uiszczenia opłaty w formie kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS lub poprzez korespondencje drogą elektroniczną (e-mail).
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w związku z zaleganiem z zapłatą za czynsz najmu, Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu samochodu w podanym przez Wynajmującego miejscu i czasie. Jednak gdy Najemca odmówi przekazania samochodu lub nie będzie z nim kontaktu zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów związanych z odbiorem samochodu powiększoną o karę umowną w wysokości 600 PLN netto.
 10. W przypadku wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do bezzwłocznego zwrotu pojazdu w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, jednak nie później, niż w przeciągu 6 godzin od momentu wypowiedzenia umowy.
 11. W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę w innym miejscu niż wskazano na umowie bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami odbioru samochodu, powiększone o kwotę kary umownej w wysokości 600 PLN netto.

§ 4 WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

 

 1. W trakcie korzystania z samochodu Najemca zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych oraz pozostałych przepisów prawa, w którym pojazd jest użytkowany.
  2. Użytkowania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem
  3. Prawidłowego zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą. Przede wszystkim Najemca zobowiązany jest do każdorazowego zamykania samochodu, uruchamiania wszystkich zabezpieczeń antykradzieżowych
  4. Prawidłowego zabezpieczenia dokumentów oraz kluczyków z samochodu przez utratą, zagubieniem, kradzieżą, zniszczeniem itp. Oraz nie pozostawiania kluczy z samochodów, dowodu rejestracyjnego wewnątrz samochodu
  5. Nie pozostawiania w widocznym miejscu w samochodzie wartościowych przedmiotów (nawigacji GPS, telefonów komórkowych, laptopów, tabletów itp.)
  6. Uzupełniania w wynajętym samochodzie odpowiedniego rodzaju paliwa, zgodnego ze specyfikacją podaną w dowodzie rejestracyjnym i/lub dokumentacji technicznej samochodu.
  7. Bieżącego kontrolowania i uzupełniania płynów (oleju silnikowego, płynu hamulcowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy) oraz stanu ciśnienia w oponach na własny koszt
  8. Utrzymywania wynajętego samochodu w czystości.
  9. Umożliwienia na wezwanie Wynajmującego we wskazanym przez niego miejscu i czasie sezonowej wymiany opon.
  10. Użytkowania samochodu, które nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza (np. zabrudzenie tapicerki, wypalenie tapicerki, rozprucie tapicerki, uszkodzeń wewnątrz bagażnika, uszkodzeń przełączników). Jeżeli Najemca uszkodzi wnętrze samochodu zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy, przywrócenia do stanu poprzedniego, a jeśli to niemożliwe obciążony za utratę wartości pojazdu.
  11. Uiszczenia wszelkich mandatów, kar, opłat nałożonych w czasie użytkowania przez Najemcy samochodu w związku z naruszeniem lub nierespektowaniem prawa (m.in. Przepisów o ruchu drogowym), regulaminów (m.in. regulaminów korzystania z parkingów) oraz innych kosztów wynikających z użytkowania samochodu.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie samochodu przez Najemcę w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, Ogólnymi Warunkami Umowy, oraz zasadami normalnego zużycia (eksploatacji) pojazdu. W szczególności zabronione jest:
  1. Palenie tytoniu w samochodzie
  2. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, podobnie działających leków i innych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
  3. Oddalenie lub zbiegnięcia z miejsca zdarzenia, jeżeli na kierującym spoczywał prawny obowiązek pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia wydanego przez funkcjonariusza policji o pozostaniu na miejscu zdarzenia.
  4. Wykorzystywania wynajętego samochody w wyścigach, rajdach, zawodach, konkursach lub treningach do tych jazd.
  5. Przewożenie środków o intensywnym zapachu, brudzących.
  6. Holowania innych pojazdów lub przyczep.
  7. Przekraczania dozwolonej ładowności
  8. Przekraczania dozwolonej ilości osób podróżujących w samochodzie
  9. Wprowadzania zmian bądź przeróbek w wynajętym samochodzie.
  10. Korzystanie samochodu niezgodnie z przepisami drogowymi obowiązującymi w kraju jego użytkowania.
  11. Przekazywanie samochodu osobie nieupoważnionej, która nie została zgłoszona i zaakceptowana przez Wynajmującego.
  12. Podnajmowanie samochodu innej nieupoważnionej osobie lub firmie(podmiotowi gospodarczemu).
 3. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do informowania Wynajmującego o wszelkich zmianach w danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania, miejsca zameldowania, zmiana danych firmowych itp.)
 4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za właściwy i bezpieczny montaż oraz użytkowanie wyposażenia dodatkowego: fotelika dla dziecka, nawigację GPS, łańcuchów śnieżnych, bagażnika dachowego itp.
 5. Wynajmujący na prawo do przekazania danych Najemcy i Użytkownika pojazdu na wniosek organów ścigania lub administracji w związku z nieopłaconym kosztom za parkowanie, wykroczeniem, przestępstwem lub inną opłatą i karą w związku z naruszeniem w trakcie użytkowania pojazdu przez Najemcę jakichkolwiek regulaminów/przepisów. Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną wynikającą z przekazania danych w wysokości 250 PLN brutto.
 6. Najemca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Wynajmującego o konieczności przeprowadzenia serwisu samochodu oraz udostępnienia samochodu Wynajmującemu w celu wykonanie okresowego przeglądu samochodu. Informacja o konieczności przeprowadzenie przeglądu samochodu przekazana będzie na protokole przekazania samochodu lub na ekranie komputera pokładowego pojazdu (tolerancja +/-400km). Najemca wówczas zobowiązany jest do udostępnienia samochodu we wskazanym przez Wynajmującego miejscu i czasie.
 7. W przypadku zatankowania przez Użytkownika niewłaściwego rodzaju paliwa Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za uszkodzenia samochodu.
 8. Najemca akceptuje fakt, iż samochody wyposażone są w urządzenia lokalizacyjne GPS.

§ 5 SZKODY KOMUNIKACYJNE, USZKODZENIA ORAZ KRADZIEŻ SAMOCHODU

 1. Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistnieniu uszkodzenia samochodu lub kolizji. Najemca zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu pisemnego oświadczenia o okolicznościach wystąpienia uszkodzenia samochodu.
 2. W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej(kolizji) Najemca bezwzględnie musi wezwać na miejsce zdarzenia Policję, która ustali sprawcę zdarzenia i sporządzi notatkę ze zdarzenia oraz przekazać Wynajmującemu dane dotyczące świadków oraz dane osób i pojazdów uczestniczących w kolizji.
 3. W przypadku kradzieży samochodu lub jego wyposażenia Najemca zobowiązany jest zgłosić ten fakt na policję oraz do Wynajmującego do 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, oraz przekazać niezwłocznie Wynajmującemu potwierdzenie zawiadomienia policji o kradzieży pojazdu. Najemca zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu pisemnego oświadczenie o okolicznościach wystąpienia kradzieży samochodu oraz przekazać Wynajmującemu dane dotyczące świadków.
 4. Najemca nie może dokonywać napraw w samochodzie bez wiedzy i akceptacji wynajmującego
 5. Jeżeli Najemca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z paragrafu 5, punktów 1, 2, 3, 4, powoduje to utratę ochrony ubezpieczeniowej i nieograniczoną finansową odpowiedzialność Najemcy wynikające z uszkodzeń, kolizji i kradzieży w okresie użytkowania samochodu
 6. Jeżeli Najemca lub użytkownik upoważniony przez Najemcę zbiegł z miejsca wypadku, kolizji, prowadził samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, podobnie działających leków i innych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody i straty.

§ 6 AUTO POMOC

 1. W przypadku unieruchomienia samochodu na dłużej niż 24 godzin na terenie Polski w związku z kolizją lub awarią Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy samochodu zastępczego w najbliższym możliwym czasie.
 2. Ze względu na specyfikę działalności Wynajmujący nie gwarantuje samochodu zastępczego z tej samej grupy(o zbliżonym standardzie). Jeżeli w związku z awarią Najemcy zostanie przekazany samochód z niższej grupy cena wynajmu zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
 3. W okresie oczekiwania przez Najemcę na samochód zastępczy opłata za wynajem samochodu nie będzie pobierana
 4. Samochód zastępczy nie przysługuje w przypadku utraty, zaginięcia, zniszczenia kluczy z samochodu, dokumentów(np. dowody rejestracyjnego), polisy ubezpieczeniowej, tablic rejestracyjnych.
 5. W przypadku unieruchomienia samochodu poza granicami Polski na dłużej niż 24 godziny Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy. Wówczas samochód jest holowany do najbliższego oddziału Wynajmującego do 400 kilometrów za darmo. Holowanie samochodu przekraczające 400 kilometrów wiąże się z opłatą 4 PLN netto za każdy dodatkowy kilometr ponad 400 km.
 6. W przypadku uszkodzenia opony Najemca zobowiązany jest do samodzielnej wymiany na zestaw zapasowy.
 7. W przypadku unieruchomienia samochodu wynikającego z winy lub z rażącego niedbalstwa Najemcy lub Użytkownika ( Zatankowanie niewłaściwego rodzaju paliwa, niezabezpieczenie samochodu przed stoczeniem się, wyjechanie poza drogę przystosowaną do użytku przez samochody osobowe(tzw. off-road) itp.) nie przysługuje samochód zastępczy, a całkowite koszty holowania samochodu pokrywa Najemca.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione w wynajmowanym samochodzie
 2. Wynajmujący nie odpowiada za mandaty, kary, opłaty, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, regulaminów oraz innych przepisów wynikłych w trakcie użytkowania samochodu przez Najemcę
 3. Wynajmujący nie odpowiada za szkody lub straty poniesione przez Najemcę lub inne osoby trzecie w związku z wynajętym samochodem oraz jego użytkowaniem.

§ 8 UBEZPIECZENIE POJAZDU

 1. Standardowe ubezpieczenie: wynajmowane samochody standardowo posiadają ubezpieczenie OC oraz AC z udziałem własnym do wysokości wpłaconej kaucji (określonej na umowie wynajmu). Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia, zarysowania itp. Kaucja wpłacona przez Najemcę nie podlega zwrotowi. Kaucja pobierana jest w całości bez względu na rodzaj i wielkość uszkodzenia.
 2. Pełne ubezpieczenie: Najemca może rozszerzyć ochronę o pakiet Pełnego ubezpieczenia za dodatkową opłatą. Informacja o wykupieniu opcji pełnego ubezpieczenia będzie zaznaczona na umowie wynajmu. Dzięki pełnemu ubezpieczeniu Najemca może zredukować udział własny do zera w następujących przypadkach:
  1. Kolizji (szkody komunikacyjnej),
  2. Uszkodzenie karoserii samochodu (np. w wyniku zarysowania samochodu, szkody parkingowej, gradobicia),
  3. Uszkodzenia opony, felgi, kołpaka,
  4. Pęknięcia szyby,
  5. Uszkodzenia reflektorów,
  6. Uszkodzenia lusterek,
  7. kradzieży samochodu lub jego elementów.
 3. Nieregulowanie przez Najemcę czynszu za wynajmem samochodu lub samowolne i bezumowne korzystanie z wynajętego samochodu powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej (OC i AC).
 4. Ubezpieczenie nie obejmuje, a odpowiedzialność przechodzi na Najemcę w następujących przypadków(pod rygorem obowiązku naprawienie szkody):
  1. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających i podobnie działających leków.
  2. Przekazania przez Najemcę samochodu osobie nieupoważnionej, która nie została zgłoszona i zaakceptowana przez Wynajmującego
  3. Zbiegnięcia lub oddalenie się przez Użytkownika z miejsca zdarzenia (wypadku)
  4. Kierowania samochodu przez osobę, która nie posiada honorowanego na terenie RP prawa jazdy
  5. Kierowania samochodu przez osobę niespełniającą Ogólnych Warunków Najmu.
  6. Uszkodzenie samochodu w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  7. W przypadku użycia samochodu jako narzędzia przestępstwa
  8. W wyniku używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w wyniku niewłaściwego załadowania i przewożenia bagażu.
  9. Zassanie wody przez silnik podczas jego pracy lub próba uruchomienia silnika w warunkach stwarzających zagrożenie zassania wody przez silnik
  10. Uszkodzenia silnika w wyniku zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa
  11. Kradzieży samochodu w przypadku zgłoszenia kradzieży na Policję i do Wynajmującego powyżej 12 godzin od momentu powzięcia informacji od kradzieży pojazdu.
  12. Kradzieży samochody w przypadku, gdy Najemca nie dostarczy Wynajmującemu kluczyków z samochodu, dokumentów(dowodu rejestracyjnego, polisy)
  13. Kradzieży samochodu, w którym nie uruchomiono wszystkich zamontowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

  14. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia wynajmowanego samochodu i przestrzegać ich w całości oraz w przypadku udostępnienia samochodu innej osobie szczegółowo poinformować ją o obowiązkach wynikających z Ogólnych Warunków Umowy ubezpieczenia pojazdu oraz Ogólnych warunków Najmu. Treść Ogólnych Warunków Umowy ubezpieczenia pojazdu jest udostępniania na życzenie Najemcy/
  15. Samochód może być wyposażony w Zieloną Kartę, jednak fakt ten musi być zgłoszony co najmniej 48 godzin przez rozpoczęciem najmu.
 5. Użytkowanie samochodu poza granicami Polski:
  1. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego przed odbiorem samochodu o chęci wyjazdu wynajętym samochodem poza granice RP oraz wskazania krajów, w których samochód będzie się poruszał, zgodnie z paragrafem 9.
  2. W przypadku akceptacji na wyjazd za granicę przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę według aktualnego cennika.
 1. Najemca zobowiązany jest do udzielenie wszelkich informacji Wynajmującemu i/lub ubezpieczycielowi samochodu we wszystkich kwestiach, procedurach postępowaniach związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu.
 2. W przypadku wyjazdu za granicę niezbędne jest posiadanie przez Najemcę karty kredytowej, ewentualne odstępstwa od tego punktu wymagają pisemnej akceptacji Wynajmującego
 3. Najemca ma możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla osób podróżujących wynajętym samochodem przez odbiorem samochodu. Koszt ubezpieczenia NNW zależy od sumy ubezpieczenie, a jej koszt będzie zgodny z obowiązującym cennikiem.

§ 9 WYJAZD ZA GRANICĘ

 1. Bezwzględnie zabroniony jest wyjazd wynajmowanego samochodu poza granicę Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 2. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego pisemnej zgody na wyjazd poza granicę Polski samochód może poruszać się jedynie po krajach Unii Europejskiej.
 3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego w jakich krajach będzie poruszał się wynajęty przez niego samochód.
 4. W przypadku wyjazdu poza granicę Polski bez zgody Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 220 PLN netto za każdą rozpoczętą dobę, w której samochód użytkowany był poza granicami Polski.

§ 10 REZERWACJA SAMOCHODU

 1. Rezerwacja samochodu składana jest na poszczególną grupę samochodów,a nie na konkretny model samochodu.
 2. Rezerwacja przez formularz internetowy na stronie www: rezerwacji można dokonywać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, po wyborze odpowiedniej grupy samochodów, dodatkowego wyposażenia, rodzaju ubezpieczenia, wpisania danych oraz zaakceptowaniu regulaminu będzie możliwość wysłania rezerwacji. Po wysłaniu rezerwacji na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana informacja o przyjęciu zapytania, a następnie Wynajmujący zobowiązuje się do przesłania informacji drogą e-mail z akceptacją oferty złożonej przez formularz internetowy na stronie www lub brakiem jej akceptacji i anulacją zamówienia.
 3. Rezerwacji można dokonać przez również telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
 4. Rezerwację można anulować maksymalnie do 24 godzin przez datą wynajmu zadeklarowaną w rezerwacji.
 5. Płatność za wynajem można zostać dokonana na miejscu (podczas odbioru samochodu) lub poprzez przelew internetowy na konto wskazane przez Wynajmującego
 6. Kaucja blokowana jest na miejscu (podczas odbioru samochodu) w formie pre-autoryzacji na karcie kredytowej/debetowej.

 

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące procesu sporządzania wycen zawierające dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej usługi, należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@osekrent.pl. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 12 SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Niniejsza umowa najmu podlega polskiemu prawu i została sporządzona zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszelkie spory mogące powstać w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, gdy Najemca nie jest konsumentem wszelkie spory rozstrzygane będą przez są właściwy dla siedziby Wynajmującego.

ZAŁĄCZNIK 1 – TABELA OPAT DODATKOWYCH

Lp. ZDARZENIE WYSOKOŚĆ OPŁATY(ceny podane w netto)
1

Brak kluczyka

800 PLN

2

Brak dowodu rejestracyjnego

300 PLN

3

Brak tablicy rejestracyjnej

320 PLN

4

Brak naklejki rejestracyjnej na szybie

300 PLM

5

Brak kołpaka

50 PLN

6

Palenie tytoniu w samochodzie

900 PLN

7

Utrata gwarancji samochodu z winy Najemcy

2 000 PLN

8

Brak koła zapasowego

500 PLN

9

Brak trójkąta ostrzegawczego

200 PLN

10

Brak lewarka

500 PLN

11

Brak gaśnicy

150 PLN

12

Brak kamizelki odblaskowej

50 PLN

13

Brak nawigacji GPS (jeśli była wydawana)

800 PLN

14

Brak fotelika lub podstawki dla dziecka (jeśli była wydawana)

800 PLN

15

Brak rolety/półki w bagażniku

800 PLN

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSEK RENT A CAR Sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach przy ul. Ordona 20/101,

2) z Administratorem może Pan/Pani skontaktować się pisząc na podany adres siedziby Firmy tj. OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. 40-164 Katowice, ul.Ordona 20/101,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zarezerwuj samochód

Miejsce wynajmu

Data

Godzina

Miejsce zwrotu

Data

Godzina

Kupon rabatowy

 

Warszawa Airport

ul. Żwirki i Wigury 2B
tel. +48 668 332 035
warszawa@osekrent.pl

Katowice

ul. Ligocka 103/ Budynek 7
tel. +48 511 888 898 lub +48 668 330 966
biuro@osekrent.pl

Katowice - Pyrzowice

ul: Transportowa 2
Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
tel: +48 511 888 898 , +48 668 330 961
mail: ktw@osekrent.pl

Wrocław

ul. Graniczna 190
Port Lotniczy Wrocław
tel. +48 533 333 984
wroclaw@awos24.pl

Poznań

ul. Bukowska 285
Port Lotniczy Poznań Ławica
tel: +48 784 559 508
mail: poznan@awos24.pl

Kraków

ul. Medweckiego 1
Port Lotniczy Kraków-Balice
tel: +48 668 330 961
mail: biuro@awos24.pl

Gliwice

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12
Dworzec PKP
tel: +48 668 330 966
mail: katowice@awos24.pl

zobacz na blogu

Tarcza finansowa 2.0

zobacz więcej