POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Firmy OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy politykę prywatności, która opisuje zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa naszym klientom i nasze obowiązki jako administratora danych.

ADMINISTRATOREM DANYCH jest

Firma Osek Rent a Car Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ordona 20/101,

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osek Rent a Car Sp z o.o. przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowego zawarcia umowy najmu i jej należytego wykonania przez firmę Osek Rent a Car z o.o.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania zamówienia samochodu,

– zawarcia umowy najmu,

– dokonania rozliczenia,

– udostępnienia zamówionego przez Klienta samochodu.

RODZAJ DANYCH

Celem prawidłowego zawarcia umowy z OSEK RENT A CAR Sp z o.o., Klient zobowiązany jest do podania swojego: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, informacje dotyczące płatności – takie jak dane karty, dane z prawa jazdy.

W trakcie wynajmu firma Osek Rent a Car Sp. z o.o. gromadzić będzie następujące informacje: gdzie i kiedy samochód został wypożyczony, gdzie i kiedy został zwrócony, zużycie paliwa, przebieg, historia wypadków i inne informacje związane z samochodem oraz sposobem korzystania z niego przez Klienta.

Firma Osek Rent a Car Sp. z o.o. będzie gromadzić również informacje na temat wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, za parkowanie w niedozwolonym miejscu lub za dokonanie innych przestępstw lub wykroczeń popełnionych przez Klienta podczas trwania najmu. Powyższe dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, organy ścigania lub administracji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Firma Osek Rent a Car Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Klientów są przetwarzane przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp z o.o. za ich zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia wprowadzonej rezerwacji samochodu poprzez stronę internetową Firmy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonania rezerwacji samochodu.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. danych osobowych Klientów, przysługuje im:

Prawo dostępu do danych osobowych.

Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o.. Klient, w szczególności ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o., prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Klient posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
  3. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

W sytuacji zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o..

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Klient posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. a) w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych – na czas potrzebny Firma OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. do sprawdzenia prawidłowości przetwarzanych danych,
  2. b) gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu;
  3. c) gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez Firmę Osek Rent a Car Sp. z o.o., ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Firma OSEK RENT A CAR Sp. z o.o., przetwarzając dane osobowe tego Użytkownika.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

Klient przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych.

Klient jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o.  do organu nadzorczego.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Firmę OSEK RENT A CAR Sp. z o.o.

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać pisząc na adres siedziby Firmy tj. Osek Rent a Car Sp. z o.o. 40-164 Katowice, ul. Ordona 20/101.

Zarezerwuj samochód

Miejsce wynajmu

Data

Godzina

Miejsce zwrotu

Data

Godzina

Kupon rabatowy

 

Warszawa Airport

ul. Żwirki i Wigury 2B
tel. +48 668 332 035
warszawa@osekrent.pl

Katowice

ul. Ligocka 103/ Budynek 7
tel. +48 511 888 898 lub +48 668 330 966
biuro@osekrent.pl

Katowice - Pyrzowice

ul: Transportowa 2
Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
tel: +48 511 888 898 , +48 668 330 961
mail: ktw@osekrent.pl

Wrocław

ul. Graniczna 190
Port Lotniczy Wrocław
tel. +48 533 333 984
wroclaw@awos24.pl

Poznań

ul. Bukowska 285
Port Lotniczy Poznań Ławica
tel: +48 784 559 508
mail: poznan@awos24.pl

Kraków

ul. Medweckiego 1
Port Lotniczy Kraków-Balice
tel: +48 668 330 961
mail: biuro@awos24.pl

Gliwice

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12
Dworzec PKP
tel: +48 668 330 966
mail: katowice@awos24.pl

zobacz na blogu

Tarcza finansowa 2.0

zobacz więcej